Menu
Galileo Corporation s.r.o.

Pomáháme s digitalizací

obcí, měst a příspěvkových organizací...

Ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše údaje

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

1. Zpracování osobních údajů a soubory cookies

Galileo Corporation s.r.o., IČ: 25448714, sídlem Březenecká 4808, 43004 Chomutov (dále jen „my“) klade pozornost na ochranu osobních údajů našich uživatelů webů.

Níže najdete informace o tom, které osobní údaje využíváme o svých zákaznících, a o uživatelích našich webových stránek, jakým způsobem informace získáváme a s jakým záměrem. Dále se také dozvíte, co jsou soubory cookies a pixelové značky, a jak můžete cookies zablokovat či zcela odstranit.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Použitím našich služeb pracujeme s následujícími daty o uživatelích:

 1. sbíráme kontakty z kontaktních formulářů
 2. analyzujeme uživatelské chování na webové stránce
 3. analyzujeme informace z nástrojů třetích stran
 4. analyzujeme zájem o zaslané nabídky

Z těchto údajů dedukujeme informace o uživatelích našich webových stránek. Informace využíváme pro vylepšení našich webových stránek a pro zobrazení nabídek uživatelům za použití nástrojů třetích stran.

3. Zpracováváme následující data

 1. Identifikační údaje: v případě využití kontaktního formuláře se identifikačním údajem rozumí: název organizace, jméno a příjmení.
 2. Kontaktní údaje: tedy informace, které uživatel předkládá pro zkontaktování s naší společností, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo a kontakt na sociálních sítích.
 3. Údaje o chování na webu: jedná se o sledování chování uživatele na webu: forma využívání webu, jeho pohybu na něm, posouvání obrazovky a odkazy, na které kliká; údaje o zařízení: rozpoznání použitého zařízení pro prohlížení (jeho technické parametry – typ, operační systém, rozlišení), IP adresa, z ní odhadnutá poloha, druh a verze použitého prohlížeče; údaje ze souborů cookies a specializovaných aplikací třetích stran pro rozpoznání zařízení.
 4. Údaje o chování při čtení e-mailů, které zasíláme na uživatele: čas otevření, informace o zařízení použitého k čtení e-mailu (jeho technické parametry – typ, operační systém, rozlišení), IP adresa, z ní odhadnutá poloha, druh a verze použitého prohlížeče.
 5. Odvozené údaje: obzvláště se jedná o údaje o uživatelově pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám. Data jsou odvozena z uživatelova nastavení, údajů o zakoupených službách, údajů o chování na webu a údajů o chování při čtení námi zaslaných e-mailů.
 6. Údaje související s využitím zákaznické podpory (technické podpory): jedná se o identifikaci telefonních hovorů a uživatelem zaslaných zpráv.

4. Jakým způsobem data zpracováváme?

Po použití našeho webu využíváme soubory cookies, pixelové značky (web beacons) a údaje uživatelů webu především ke sledování návštěvnosti a zkvalitnění našich služeb. Zobrazujeme a zasíláme relevantní nabídky uživatelům na základě jimi poskytnutými informacemi. S využíváním našich webových stránek uživatelé dávají souhlas k poskytnutí získaných údajů třetím stranám pro doručení a zobrazení nabídek. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoli vypnout v Nastavení soukromí.

5. Po jakou dobu data uchováváme?

 1. Uchováváme osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

6. Proč data zpracováváme?

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. Náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 2. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

7. Komu údaje předáváme?

Využíváním stránek uživatelé souhlasí s použitím souborů cookies a dalších technologií naší společností a předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:

 1. Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy;
 2. Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads;
 3. IMPER CZ, s.r.o., IČ: 28547888, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5; podmínky ochrany soukromí dostupné zde:  https://imper.cz/gdpr/;
 4. Quanda International, s.r.o., IČ: 2285665, Národních hrdinů 44, 19012 Praha; podmínky ochrany soukromí dostupné zde:  https://www.quanda.cz/firma/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-odborny-obsah;
 5. Seznam.cz, a.s., IČ 26168685; podmínky ochrany soukromí dostupné zde:  https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/;
 6. Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681; podmínky ochrany soukromí zde: https://help.smartlook.com/cs/articles/3244452-prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.

Můžeme předávat osobní údaje mezinárodním organizacím Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) pro marketingové účely.

8. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  1. Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR:
   umožňující subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě zpracováváme, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm zpracováváme. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.
  2. Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR:
   umožňující subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Musíme v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.
  3. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR:
   (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z naší evidence, pokud nastane některý z těchto případů:
   • Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování.
   • Zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování.
   • Rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).
   • Osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba.
   • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na našich oprávněných zájmech a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů subjektu.
   • V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.
  4. Právo na omezení zpracování:
   ukládá nám omezit zpracovávání osobních údajů subjektu z následujících důvodů:
   • Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů.
   • Jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování).
   • Jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro náš vytyčený účel, ale mohou být i nadále potřebné pro subjekt, např. pro obhajobu případných právních nároků.
   • Jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je zároveň omezené zpracování na dobu nutnou k ověření, zda naše oprávněné zájmy převáží nad zájmy subjektu údajů.
  5. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR:
   umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu firmy. V případě námitek subjektu údajů máme povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.
  6. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR:
   umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované, strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.
  7. Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na naši adresu nebo e-mail:
   adresa: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
   email: podpora@igalileo.cz
   prostřednictvím datové schránky pgm7j85
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů:
  Úřad pro ochranu osobních údajů:
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  telefon: +420 234 665 111

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Prohlašujeme, že jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

10. Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře (v záhlaví / zápatí webu). Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách. V případě, že byla poskytnuta kontaktní e-mailová adresa, zašleme novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2020.

Řekli o nás

Napište nám

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše vyplněné osobní údaje.

Technická podpora

Kontakty

Telefon: +420 226 257 057
E-mail: podpora@igalileo.cz
Datová schránka: pgm7j85

Provozní doba

Pondělí8:00 - 17:00 Úterý8:00 - 17:00 Středa8:00 - 17:00 Čtvrtek8:00 - 17:00 Pátek8:00 - 16:00

na začátek stránky