Menu
Galileo Corporation s.r.o.
Partner pro samosprávy
a příspěvkové organizace
Využijte propojenosti našeho řešení

Ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše údaje

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

1. Zpracování osobních údajů a soubory cookies

Galileo Corporation s.r.o., IČ: 25448714, sídlem Březenecká 4808, 43004 Chomutov (dále jen „my“) klade pozornost na ochranu osobních údajů našich uživatelů webů.

Níže najdete informace o tom, které osobní údaje využíváme o svých zákaznících, a o uživatelích našich webových stránek, jakým způsobem informace získáváme a s jakým záměrem. Dále se také dozvíte, co jsou soubory cookies a pixelové značky, a jak můžete cookies zablokovat či zcela odstranit.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Použitím našich služeb pracujeme s následujícími daty o uživatelích:

 1. sbíráme kontakty z kontaktních formulářů
 2. analyzujeme uživatelské chování na webové stránce
 3. analyzujeme informace z nástrojů třetích stran
 4. analyzujeme zájem o zaslané nabídky

Z těchto údajů dedukujeme informace o uživatelích našich webových stránek. Informace využíváme pro vylepšení našich webových stránek a pro zobrazení nabídek uživatelům za použití nástrojů třetích stran.

3. Zpracováváme následující data

 1. Identifikační údaje: v případě využití kontaktního formuláře se identifikačním údajem rozumí: název organizace, jméno a příjmení.
 2. Kontaktní údaje: tedy informace, které uživatel předkládá pro zkontaktování s naší společností, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo a kontakt na sociálních sítích.
 3. Údaje o chování na webu: jedná se o sledování chování uživatele na webu: forma využívání webu, jeho pohybu na něm, posouvání obrazovky a odkazy, na které kliká; údaje o zařízení: rozpoznání použitého zařízení pro prohlížení (jeho technické parametry – typ, operační systém, rozlišení), IP adresa, z ní odhadnutá poloha, druh a verze použitého prohlížeče; údaje ze souborů cookies a specializovaných aplikací třetích stran pro rozpoznání zařízení.
 4. Údaje o chování při čtení e-mailů, které zasíláme na uživatele: čas otevření, informace o zařízení použitého k čtení e-mailu (jeho technické parametry – typ, operační systém, rozlišení), IP adresa, z ní odhadnutá poloha, druh a verze použitého prohlížeče.
 5. Odvozené údaje: obzvláště se jedná o údaje o uživatelově pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám. Data jsou odvozena z uživatelova nastavení, údajů o zakoupených službách, údajů o chování na webu a údajů o chování při čtení námi zaslaných e-mailů.
 6. Údaje související s využitím zákaznické podpory (technické podpory): jedná se o identifikaci telefonních hovorů a uživatelem zaslaných zpráv.

4. Jakým způsobem data zpracováváme?

Po použití našeho webu využíváme soubory cookies, pixelové značky (web beacons) a údaje uživatelů webu především ke sledování návštěvnosti a zkvalitnění našich služeb. Zobrazujeme a zasíláme relevantní nabídky uživatelům na základě jimi poskytnutými informacemi. S využíváním našich webových stránek uživatelé dávají souhlas k poskytnutí získaných údajů třetím stranám pro doručení a zobrazení nabídek. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoli vypnout v Nastavení soukromí.

5. Po jakou dobu data uchováváme?

 1. Uchováváme osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

6. Proč data zpracováváme?

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. Náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 2. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

7. Komu údaje předáváme?

Využíváním stránek uživatelé souhlasí s použitím souborů cookies a dalších technologií naší společností a předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:

 1. Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy;
 2. Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads;
 3. IMPER CZ, s.r.o., IČ: 28547888, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5; podmínky ochrany soukromí dostupné zde:  https://imper.cz/gdpr/;
 4. Quanda International, s.r.o., IČ: 2285665, Národních hrdinů 44, 19012 Praha; podmínky ochrany soukromí dostupné zde:  https://www.quanda.cz/firma/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-odborny-obsah;
 5. Seznam.cz, a.s., IČ 26168685; podmínky ochrany soukromí dostupné zde:  https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/;
 6. Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681; podmínky ochrany soukromí zde: https://help.smartlook.com/cs/articles/3244452-prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.

Můžeme předávat osobní údaje mezinárodním organizacím Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) pro marketingové účely.

8. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  1. Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR:
   umožňující subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě zpracováváme, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm zpracováváme. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.
  2. Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR:
   umožňující subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Musíme v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.
  3. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR:
   (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z naší evidence, pokud nastane některý z těchto případů:
   • Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování.
   • Zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování.
   • Rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).
   • Osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba.
   • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na našich oprávněných zájmech a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů subjektu.
   • V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.
  4. Právo na omezení zpracování:
   ukládá nám omezit zpracovávání osobních údajů subjektu z následujících důvodů:
   • Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů.
   • Jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování).
   • Jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro náš vytyčený účel, ale mohou být i nadále potřebné pro subjekt, např. pro obhajobu případných právních nároků.
   • Jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je zároveň omezené zpracování na dobu nutnou k ověření, zda naše oprávněné zájmy převáží nad zájmy subjektu údajů.
  5. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR:
   umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu firmy. V případě námitek subjektu údajů máme povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.
  6. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR:
   umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované, strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.
  7. Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na naši adresu nebo e-mail:
   adresa: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
   email: podpora@igalileo.cz
   prostřednictvím datové schránky pgm7j85
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů:
  Úřad pro ochranu osobních údajů:
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  telefon: +420 234 665 111

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Prohlašujeme, že jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

10. Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře (v záhlaví / zápatí webu). Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách. V případě, že byla poskytnuta kontaktní e-mailová adresa, zašleme novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2020.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci zdarma

Napište nám

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše vyplněné osobní údaje.

Formulář

Kontaktujte nás

Mám zájem o:
nahoru

Galileo Corporation s.r.o.

Partner, který Vám naslouchá a reaguje na Vaše potřeby. Sledujeme trendy a vyvíjíme vlastní produkty.

více než 20 let s vámi